پوران: یادش بخیر

یادش بخیر
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران شاپوری

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone