شهیندخت شبیری: آرزوهای فردا

آرزوهای فردا
شعر: کریم فکور
آهنگ: ناصر خدیوی
خواننده: شهیندخت [شبیری]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone