حمیرا: پشیمانم (گلهای رنگارنگ ۴۳۳)

پشیمانم
گلهای رنگارنگ ۴۳۳
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: حمیرا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone