فریده نوری: بشکن و بالا بنداز

بشکن و بالا بنداز
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: منصور ریاحی
خواننده: فریده نوری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone