ناصر مسعودی: به دل جا گرفتی

به دل جا گرفته‌ای
شعر: اطهری کرمانی
تار: فرهنگ شریف
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone