فریدون فرخزاد: در رو وا نمی‌کنم

در را وا نمی‌کنم
شعر: اعلامی
آهنگ: آزرم
خواننده: فریدون فرخزاد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone