ناصر مسعودی: دستت ببوسم

دستت ببوسم
شعر: فتنه
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone