ایرج: عروس شب

عروس شب
شعر: [هدایت‌الله] نیرسینا
آهنگ: میرنقیبی
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone