پوران: تب

تب
شعر و آهنگ: فریبرز امیر ابراهیمی
خواننده: پوران شاپوری

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone