منوچهر سخایی: شیدای که‌ای!؟

شیدای که‌ای؟
شعر: [صائب تبریزی]
ویلون: پرویز یاحقی
خواننده: منوچهر سخایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone