کورس سرهنگ‌زاده: نمیری الهی

نمیری الهی
شعر و آهنگ: کریم فکور
خواننده: کورس [سرهنگ‌زاده]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone