ایرج: بی تو بهاری ندارم

بی تو بهاری ندارم
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone