منوچهر شیرازی: محبوبه

محبوبه
شعر: حسن حقایق
آهنگ: ایرج سلطانی
خواننده: منوچهر شیرازی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone