حسین همدانیان: گردو فروش

گردو فروش
شعر و آهنگ: حسین همدانیان
خواننده: حسین همدانیان

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone