تاجیک: خاطره کارون

خاطره کارون
خواننده: امان‌الله تاجیک

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone