عهدیه: دو راهی (ترانه فیلم)

دو راهی
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: پلی به سوی بهشت

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone