ایرج: تقی جون! (ترانه فیلم)

تقی جون!
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [همایون] خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: دنیای پر امید

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone