ناصر مسعودی: قصه‌ دل

قصه دل
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: رضا گلشن‌راز
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone