ایرج: ای صنم زود بیا (۲)

ای صنم زود بیا
شعر: شمس تبریزی
ویلون: اسدالله ملک
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone