ایرج: منت خدای را

منت خدای را
کلام: سعدی
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone