ناصر مسعودی: ویرانه

ویرانه
شعر: [پرویز خطیبی]
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone