ایرج: هر چه پیش آید خوش آید (ترانه فیلم)

هر چه پیش آید خوش آید
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: جهان پهلوان

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone