علی نظری: سوگند

سوگند
شعر: علی نظری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: علی نظری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone