عباس مهرپویا: دختر شب

دختر شب
شعر: سلطانپور
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone