احمد شاملو ـ لوح گور (نگاهنگ)

و ستارۀ پُر شتاب
بر مداری مأیوس
جاودانه می‌گردد

* * *
برگشت به «یادنامهٔ احمد شاملو»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone