رامش: امشب شب عروسیه

امشب شب عروسیه
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: رامش