ضیاء: ای خدا آمد دوباره

ای خدا آمد دوباره
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: ضیاء