پریوش: بله خوب بله دیگه

بله خوب بله دیگه
شعر: علامی
آهنگ: [منصور] ریاحی
خواننده: پربوش