احمد شاملو ـ برف (نگاهنگ)


«برف» شعر و صدای «احمد شاملو»، موسیقی «مرتضی حنانه»

برف

برف نو، برف نو، سلام، سلام!    بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام
پاکی آوردی ـ ای امید سپید ـ     همــه آلودگــــی‌سـت ایــن ایــام
. . .

* * *
برگشت به «یادنامهٔ احمد شاملو»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone