احمد شاملو: لوح گور (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

لوح گور

نه در رفتن حرکت بود
نه در ماندن سکونی.

شاخه‌ها را از ریشه جدائی نبود
و باد سخن‌چین
با برگ‌ها رازی چنان نگفت
که بشاید.

دوشیزۀ عشق من مادری بیگانه است
و ستارۀ پر شتاب
درگذرگاهی مأیوس
بر مداری جاودانه می‌گردد.

۱۳۳۸
از مجموعۀ «باغ آینه»

* * *
برگشت به اشعار شاملو با صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone