احمد شاملو: ترانهٔ تاریک (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

ترانۀ تاریک

بر زمینۀ سربی صبح
سوار
خاموش ایستاده است
و یال بلند اسبش در باد
پریشان می شود

خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگاهی که
حادثه اخطار می‌شود.

کنار پرچین سوخته
دختر
خاموش ایستاده است
و دامن نازکش در باد
تکان می‌خورد.

خدایا خدایا
دختران نباید خاموش بمانند
هنگامی که مردان
نومید و خسته
پیر می‌شوند.

۱۳۵۲
از مجموعۀ «ابراهیم در آتش»

* * *
برگشت به اشعار شاملو با صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone