صمد بهرنگی ـ ماهی سیاه کوچولو (شنیداری)

«ماهی سیاه کوچولو»
نوشته: صمد بهرنگی
سال انتشار نمونۀ نوشتاری: ۱۳۴۷
سال انتشار نمونۀ شنیداری: ۱۳۵۰
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

* * *

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *

«ماهی سیاه کوچولو»
در اجرای نمایشنامه‌ای به زبان تُرکی
Balaja Gara Balig

* * *