شهیار قنبری: شعلهٔ کبریت (صدای شاعر) (نگاهنگ)

او به اندازهٔ یک گلدان سبز
و به اندازهٔ یک شعلهٔ کبریت نبود.

[ + ]

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone