بیژن مفید ـ نمایشنامهٔ خاموشی دریا

«خاموشی دریا»
[نمایشنامه رادیویی]
نویسنده: ژان بروله (ورکور)
کارگردان: بیژن مفید

پیرمرد: بیژن مفید
دختر: فهیمه راستکار
ورنرفون اورناک: ناصر طهماسب

بخش اول نمایشنامۀ رادیویی «خاموشی دریا»

بخش دوم نمایشنامۀ رادیویی «خاموشی دریا»

* * *
فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone