فروغ فرخزاد ـ پرنده مُردنی‌ست (مجموعه ترانه‌ها)

پرنده مُردنی‌ست

دلم گرفته است
دلم گرفته ‌است

به ایوان می‌روم و انگشتانم را
بر پوست کشیدهٔ شب می‌کشم
چراغ‌های رابطه تاریکند
چراغ‌های رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد بُرد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مُردنی‌ست

از مجموعهٔ «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone