روحبخش ـ کبوتر بهشتی (مجموعه ترانه)

کبوتر بهشتی
شعر: اسماعیل نواب صفا
آّهنگ: حسین صمدی
خواننده: [عزت] روحبخش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone