ایرج ـ عهدیه ـ هایده: ترانه‌های فیلم شکوه جوانمردی (جلد صفحه)

نور خدا (سایه خدا) ـ روز نشاط و طربه ـ آواز باید با حال باشه
ایرج ـ عهدیه ـ هایده
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه: نور خدا
عهدیه: سایه خدا
هایده: روز نشاط و طربه
ایرج ـ آواز باید با حال باشه
ایرج ـ عهدیه: تو را می‌پرستم

* * *