نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم (نگاهنگ)

نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کرديم
و شب شط علیلی بود

یادنامهٔ «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *