تورج: گوهر یکدانه

گوهر یکدانه
شعر: حافظ
آهنگ: تورج (شعبانخانی)
خواننده: تورج (شعبانخانی)