جعفر پورهاشمی: جغجغه (ترانه فیلم)

جغجغه
شعر و آهنگ: جعفر پورهاشمی
ترانه فیلم:‌ گنج قارون

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *