حمید مصدق: سیب (صدای شاعر)

درآمد بر منظومۀ «آبی، خاکستری، سیاه»
با صدای: حمید مصدق

تو به من خندیدی
و نمی‌دانستی
من به چه دلهره از باغچۀ همسایه
سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تُند دوید
سیب را دست تو دید
غضب‌آلوده به من کرد نگاه

سیب دندان‌زده از دست تو افتاد به‌خاک
و تو رفتی وهنوز،
سالها هست که در گوش من آرام،
آرام
خش‌خش گام تو تکرار کُنان،
می‌دهد آزارم

و من اندیشه‌کُنان
غرق این پندارم
که چرا،
ـ خانۀ کوچک ما
سیب نداشت

خرداد ۱۳۴۳

حمید مصدق
درآمد بر منظومۀ «آبی، خاکستری، سیاه»

* * *