دلیله نمازی: دیره دیره

دیره دیره
شعر: باقر نمازی
خواننده: دلیله نمازی