رویا: افسانه عشق ـ کوروس سرهنگ‌زاده:‌ افسانه زندگی (جلد صفحه)

افسانه عشق (رویا) ـ افسانه زندگی (کوروس سرهنگ‌زاده)
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رویا ـ افسانه عشق
کوروس سرهنگ‌زاده ـ افسانه زندگی

* * *