شعرهای احمد شاملو: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو با صدای شاعر

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

بر سرمای درون

همه لرزش دست و دلم
از آن بود که عشق پناهی گردد . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

مه

بیابان را، سراسر مه گرفتست.
چراغ قریه پنهان است. . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

مرثیه

به جست‌وجوی تو
بر درگاه کوه می‌گریم، در آستانۀ دریا و علف.

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

ماهی

من فکر می‌کنم
هرگز نبوده قلب من این‌گونه گرم و سُرخ . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

باغ آینه

چراغی به دستم چراغی در برابرم.
من به جنگ سیاهی می‌روم.

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

شبانه

مرا تو، بی‌سببی نیستی.
به راستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل؟

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

فصل دیگر

بی‌آن‌که دیده بیند، در باغ
احساس می‌توان کرد . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

. . . و حسرتی

نه دیگر این برف را
سر باز ایستادن نیست.

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

عقوبت

میوه بر شاخه شدم
سنگپاره در کف کودک.

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

لوح گور

نه در رفتن حرکت بود
نه در ماندن سکونی.

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

ترانهٔ تاریک

بر زمینۀ سربی صبح
سوار خاموش ایستاده است . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
برگشت به «یادنامهٔ احمد شاملو»

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *