عارف: سوت و کور

سوت و کور
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف