عارف: گلوبند فیروزه

گلوبند فیرزوه
شعر: کریم فکور
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: عارف