مصطفی جاویدان: هو یا علی مدد

هو یا علی مدد
شعر: مصطفی جاویدان
آهنگ: مصطفی جاویدان
خواننده: مصطفی جاویدان