منوچهر سخایی: داغ بوسه ـ‌ عروسی (جلد صفحه)

داغ بوسه ـ عروسی
منوچهر سخایی
(ژولیت)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
منوچهر سخایی ـ داغ بوسه
منوچهر سخایی ـ عروسی

* * *