پروا: لب پر خنده ـ لب پر خنده (جلد صفحه)

لب پر خنده ـ نامه‌رسون
پروا
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پروا ـ لب پر خنده (قناری)
پروا ـ نامه رسون

* * *