پروا: یار دیگه می‌گیرم ـ می‌خوامش چکار کنم (جلد صفحه)

یار دیگه می‌گیرم ـ می‌خوامش چکار کنم
پروا
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پروا ـ یار دیگه می‌گیرم
پروا ـ می‌خوامش چکار کنم

*‌ *‌ *